Kontraindikácie

Kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Máte nárok na kúpeľnú liečbu a neviete pri akých kontraindikáciách, čiže zdravotných stavoch, sa kúpeľná liečba nedoporučuje? Prečítajte si, pri akom ochorení nie je možné do kúpeľov ísť. v zákone č. 577/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov sa píše:

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:

 • – infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
 • – všetky choroby v akútnom štádiu,
 • – klinické známky obehového zlyhania,
 • – stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do šiestich týždňov po doznení choroby,
 • – labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • – často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu, – kachexie každého druhu,
 • – zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • – epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
 • – aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženoumožnosťou komunikácie,
 • – závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
 • – fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
 • – inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
 • – demenciu,
 • – tehotenstvo,
 • – nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • – hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).
neurologicke-pobyty

Nezabudnite sa pozrieť aj na: