Obličky a močové cesty

PREHĽAD VYŠETRENÍ NA VYSTAVENIE NÁVRHU NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ – obličky a močové cesty

Odborné vyšetrenie a laboratórne vyšetrenie vždy na kreatinín, močový sediment a sedimentáciu erytrocytov. Pri signifikantne zvýšených hodnotách kreatinínu vyšetriť clearence kreatinínu. Pri litiázach vykonať chemické vyšetrenie kameňov, ak sú dosiahnuteľné. Pri litiázach a všetkých zápalových ochoreniach vykonať čerstvé mikrobiologické vyšetrenie moču a vyšetrenie citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká.

Kontraindikácie pre celú skupinu VIII: Stavy spojené s hromadením moču pre prekážku v močových cestách a reziduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad 350 μmol/l, píšťaly v operačnej rane.

V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti, len ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.

Nezabudnite sa pozrieť aj na: