Onkologické choroby

PREHĽAD VYŠETRENÍ NA VYSTAVENIE NÁVRHU NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ – choroby onkologické.

Onkologické choroby – v prípade onkologických ochorení môže byť kúpeľná liečba indikovaná do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie a rádioterapie), ak je pacient v remisii, bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia. Kúpeľná liečba musí byť indikovaná, čo znamená, že stav pacienta musí zodpovedať podmienkam uvedeným v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivos.

Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypíše lekár špecialista (onkológ) alebo všeobecný lekár na základe nálezu lekára špecialistu. Lekár k návrhu priloží výsledky vyšetrení a prípadné odporúčania. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení nesmie byť starší ako tri mesiace. Poskytnutie kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára.

Kúpeľná liečba nemôže byť lekárom navrhnutá, ak má pacient niektorú z týchto ťažkostí: opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dýchavica, chronické edémy (opuchy) s hepatomegáliou (zväčšenie pečene), recidívy ochrnutia do 1 roku od prvej príhody, nebezpečenstvo embolizácie (upchávania cievy krvnou zrazeninou), ťažké fatické poruchy (poruchy reči), fajčenie infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo (najmä brušný týfus a paratýfus).

Všetky choroby v akútnom štádiu, klinické známky obehového zlyhania, stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby, labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus, často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu, kachexie (syndróm charakterizovaný progresívnou stratou svalovej hmoty), zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby, epilepsiu, okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy, aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie, závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok, inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna (nočné pomočovanie), demencia, tehotenstvo, nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu, hypertenzia nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mmHg).Nezabudnite sa pozrieť aj na: