Daň z ubytovania v Slovenských kúpeľoch

V rôznych cenníkoch kúpeľných ubytovacích zariadení je často uvedené: „Kúpeľný poplatok nie je zahrnutý v cene pobytu”.
Ak sa chystáte do kúpeľov pripravte si peniaze aj na daň z ubytovania. (po starom kúpeľný poplatok)

Daň za ubytovanie upravuje V. časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach.
Pri dani za ubytovanie daňovník neplatí daň priamo správcovi poplatku ale fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá prechodné ubytovanie v územnom obvode obce poskytuje.

Za správne údaje neručíme. Pred cestou do kúpeľov si vyhľadajte aktuálne informácie o aktuálnych daňových sadzbách obce.

Prehľad cien za daň z ubytovania v kúpeľných mestách.

 Daň z ubytovania
Kúpele – Piešťany1,50 EUR
Kúpele – Bojnice1,00 EUR
Kúpele – Nový Smokovec1,50 EUR
Kúpele – Brusno1,00 EUR
Rajecké Teplice1,00 EUR
Kúpele – Dudince1,50EUR
Trenčianske Teplice1,40 EUR
Kúpele – Bardejov1,70 EUR
Turčianske Teplice0,45 EUR
Sklené Teplice1,00 EUR
Kúpele – Nimnica0,80 EUR
Kúpele – Smrdáky0,80 EUR
Kúpele – Lúčky1,0 EUR
Kupele – Ružbachy0,50 EUR
Kapele – Číž0,50 EUR

Daň z ubytovania je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec (správca dane). Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení najmä sadzbu dane, náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, spôsob vyberania dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane a podobne.

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný platiť daň za ubytovanie za odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení. Pod ubytovacím zariadením rozumieme hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely